Видове справки, изготвяни от МО - Русе

Метеорологична обсерватория (МО) – Русе към НИМХ - филиал Варна при БАН осъществява оперативна дейност при събиране, обработване, съхраняване и разпространяване на метеорлогични данни от стойности за метеорологичните елементи на територията на град Русе, община Русе и област Русе.

МО – Русе изготвя и различни видове справки за физически и юридически лица. Метеорологичните справки могат да се класифицират условно в зависимост от:

- обема и вида на изходните данни (напр. за един, два, няколко или всички елементи, т. е. за цялостната синоптична обстановка, съпътстваща определено явление или процес; само за температури или само за валежи или за температури и валежи или температури и вятър и др.)

- времевия обхват на данните (напр. за една година, няколко години, многогодишен период)

- териториалния обхват на справката (вж. по-долу)

- степента на обработка и/или анализ на данните (напр. първични, с определена статистическа проверка и обработка, с определен анализ на тенденциите, с допълващи графични и таблични материали)

- начина на представяне на данните и техническото оформление на справочния материал (напр. текстово-аналитични, таблични, графични, комплексни)

- адресата (получателя, поръчителя, наредителя) на справката - физическо лице или няколко лица (напр. при настъпили щети върху движима и/или недвижима собственост за оправдаване пред застрахователно дружество), юридическо лице ( в т. ч. органи и институции на различните власти, щабове за бързо реагиране при кризи, стопански субекти)

- целта (предназначението) на справката – напр. за ранно прогностично предупреждение или щормово оповестяване на риска от настъпване на опасни или особено опасни атмосферни явления (ОЯ, ООЯ); за анализ и оценка на отминали атмосферни явления и процеси или синоптични обстановки; за нуждите на академичната сфера (курсови проекти, дипломни тези, дисертационни трудове, научни изследвания, мултимедийни презентаци и др.)

Специална климатична станция Русенски университет към НИМХ-БАН, съоръжена с най-модерна автоматична измервателна апаратура